અસ્તિત્વ એક રહસ્ય - ભાગ-1

by Hetal Bhoi in Gujarati Science-Fiction

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌સ્વસ્તિક સદન ‌‌‌પ્રોફેસર સ્નેહના શહેરથી થોડે દૂર રહીશો ની સોસાયટી માં આવેલ બંગ્લોઝ નું નામ. અહીં દરરોજ સવાર એકસરખી હોય છે.... ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા બેઠા પ્રોફેસરે બૂમ પાડી, "નેહા મારી કૉફી ક્યાં છે?""બસ આવી ગઈ તમારી કૉફી ." મગ ...Read More