અસ્તિત્વ એક રહસ્ય - ‌ભાગ-3

by Hetal Bhoi in Gujarati Science-Fiction

(આપણે આગળ જોયું કે પ્રોફેસર સ્નેહ ટાઈમ મશીન નું પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે ને અચાનક મોટો અકસ્માત સર્જાય છે ને તે બેભાન થઈ જાય છે ને જ્યારે તે જાગ્રુત થાય છે ત્યારે તે પોતાને હોસ્પિટલમાં જુએ છે અને તે ...Read More