મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ 64 - પર્યુષણ પર્વ સ્પેશ્યલ...

by Hiren Manharlal Vora Matrubharti Verified in Gujarati Poems

કાવ્ય 01પર્યુષણ પર્વ...મોજ શોખ પાછળ ખુબ દોડયા આવ્યો આઠ કર્મ ખપાવવા નો પર્વએતો છે પર્યુષણ મહાપર્વમોહમાયા પાછળ થયાં પાગલ બાંધ્યા અણધાર્યા પાપ કર્મોપાપ કર્મો એ ઉઘાડ્યા નરક ના દ્વારપાપ કર્મો ખપાવવા આવ્યો મોટો પર્વ"હું" ને પછાડી "હું" ને પામવા ...Read More