કાવ્ય અને ગઝલ સંગ્રહ - 7

by Tru... Matrubharti Verified in Gujarati Poems

**************************************************************************************************** 1.સમજદારી...... સમજદાર વ્યક્તિની સમજદારી ખર્ચાય ગઈ... તે લીધી પરીક્ષાઓ ને આ જિંદગી ખર્ચાઈ ગઈ... કેટકેટલા વસિયતમાં હસ્તાક્ષર કરતો માણસ... તે દસ્તાવેજ દેખડ્યોને બાઝી પલટાઈ ગઈ ... સહેલું ઘણું હતું અઘરું આપણી આદત બનતી ગઈ... સીધા રસ્તે પણ ચાલ ...Read More