શબ્દો રૂપી લાગણી - પ્રેમ પત્ર

by Dave Tejas B. in Hindi Women Focused

આજ થી વર્ષ પહેલા લગ્નમંડપમાં હસ્તમેળાપ વખતે મારી હથેળીમાં આવેલો તારો હાથ એ ખાલી હસ્તમેળાપ નહોતો પરંતુ મારી જિંદગીને પોતાની જિંદગી સાથે જોડીને મારા પગલે ચાલવાવાળો તારો સાથ હતો જેના થકી આજે હું અહિયાં સુધી પહોચ્યો છું. જિંદગીનુ આ ...Read More