Night Games - Episode 14 by prajakta panari in Marathi Horror Stories PDF

रात्र खेळीते खेळ - भाग 14

by prajakta panari in Marathi Horror Stories

ए अनू तु तु इथे कशी पोहोचलीस... नाही तु पण कोणीतरी दुसरीच आहेस मगाचपासूनच सगळ्यांच्या आवाजाने दुसरच कोणीतरी बोलत आहे तु तु पण अनू नसणारच आमची नक्कीच त्या माणसाने तुझ रूप घेऊन कोणाला तरी पाठवल असणार........ वीर म्हणाला.... अरे ...Read More