મારી heartbeat એક રહસ્ય ? by vansh Prajapati .....,vishesh . in Gujarati Comedy stories PDF

મારી Heartbeat એક રહસ્ય ?

by vansh Prajapati .....,vishesh . Matrubharti Verified in Gujarati Comedy stories

મારી heartbeat એક રહસ્Heartbeat એ આપણું જીવન છે અને જો તમારો વિશ્વાસ એની ઉપર જ્ ન્ રહે તો કેવું થાય ન્ સમજયા સમજાવું,?વાત છે 2017 ની શિયાળા ની ગુલાબી ઠંડી ના દિવસો હતા રોજ ની જેમ ઠંડી નો સમય ...Read More