શબ્દો થકી કોઇનાં હૃદય ને સ્પર્શી શકું તે જ ઘણું છે મારા જીવનમાં.. તમારું સ્વાગત છે મારી શબ્દો ની દુનિયા માં -harshita makawana

  • 348
  • 404
  • (12)
  • 540
  • 602
  • 496
  • 634