પ્રેમ ના ઝરણા મા આ દિલ વહ્યુ છે. કલમ ને કાગળ પર કવિતામાં કંડાર્યું છે. પ્રેમ નિતરતા શબ્દો હોય હેત ના પછી કહેવુ જ શું? પ્રેમ ભરી પંક્તિઓમાં દિલની લાગણીને ઉતાર્યુ છે. follow me on insta- @het_ni_kalame