માતૃભારતી ઉપર જ નહીં આ મારા જીવનની પ્રથમ નવલકથા હું લખી રહીં છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇ વખત એવો સમય જરૂરથી આવે છે, જ્યારે તેણે ૨ કે ૩ વિકલ્પમાંથી કોઇ એક વિકલ્પની પસંદગી કરવી પડે છે, બસ આવા જ પ્રસંગ ઉપર આ નવલકથા લખવાનો એક પ્રયત્ન મેં કર્યો છે.

  • (42)
  • 2.3k
  • (33)
  • 1.8k
  • (36)
  • 1.7k
  • (38)
  • 3k
  • (25)
  • 1.9k
  • (41)
  • 2.3k
  • (20)
  • 1.4k
  • (42)
  • 2.7k
  • (130)
  • 3.4k
  • (90)
  • 3k