“ઝપટકે પલટના ,પલટકર ઝપટના, લહુ ગર્મ રખવેકા હે એક બહાના, પરિંદોકી દુનિયાકા દરવેશ હુ મૈં, કી શાહિ બનાતા નહી આશિયાના.”

  • (26)
  • 8.7k
  • (20)
  • 2.1k
  • (17)
  • 3.1k
  • 3.3k