મારી કવિતા કે વાર્તા માં હું મળી આવું કે નહિ એ ખબર નથી ...પણ મારામાં મારી દરેક વાર્તા ને કવિતા મળી આવશે....

  • (13)
  • 628
  • (15)
  • 800
  • (13)
  • 916
  • (14)
  • 798
  • (12)
  • 932
  • (13)
  • 922
  • 936
  • 936
  • (11)
  • 972
  • 1k