“સુંદર સવાર જ્યારે-જ્યારે જગાડે છે, ત્યારે-ત્યારે રાતે આવેલા એ સપનાને, શાકાર કરવાનો એક નવો મોકો આપે છે.”

  • 1.2k
  • 838
  • 1.3k
  • (15)
  • 2k
  • 1.4k
  • 1.6k
  • 1.3k
  • 13.2k
  • 1.9k
  • 1.2k