તમે મારુ લખાણ વાંચો કે ન વાંચો મને કોઈ જ ફેર પડતો નથી. હા, તમે ઈગો વાળો સમજો તો પણ ફેર પડતો નથી. અહીંયા મારો સ્વતંત્ર વિચારો રાખું છું. એ સેક્સ, રોમાન્સ, દેશ કે પ્રેમ વિશે પણ હોઈ શકે. તમને જે મજા આવે એ વાંચી શકો છો અને મજા ન આવે તો ન વાંચતા. મને કોઈ જ તમારા પ્રતિભાવની જરૂર નથી. હું ઘેટું નથી કે આંધળું અનુકરણ કરું. બાકી મોજ....mo 9265340851

  • (15)
  • 1.5k
  • (14)
  • 1.7k
  • (19)
  • 2k
  • (12)
  • 1.7k
  • (38)
  • 4.7k
  • (21)
  • 2.4k
  • 1.6k
  • 1.2k
  • 1.9k
  • 1.3k