કવિ અંતે શબ્દ નું સમર્પણ કરતો જાય છે....

  • 1.6k
  • 1.1k
  • (15)
  • 2.8k
  • (18)
  • 4.1k
  • (20)
  • 2.6k
  • (12)
  • 2.2k
  • (38)
  • 6.1k
  • (21)
  • 3.2k
  • 2.2k
  • 1.7k