શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 1.1k
  • 1.7k
  • 1.4k
  • 1.8k
  • 2.1k
  • 1.6k
  • (11)
  • 1.7k
  • 2.3k
  • 2.7k
  • (11)
  • 1.8k