ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

  • 816
  • 2.3k
  • (33)
  • 4.2k
  • (12)
  • 1k
  • (28)
  • 3.8k
  • (32)
  • 3.7k
  • (41)
  • 2.1k
  • (35)
  • 1.5k
  • (28)
  • 1.8k
  • (46)
  • 1.8k