શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • (15)
  • 272
  • 288
  • (14)
  • 468
  • (13)
  • 392
  • (22)
  • 536
  • (22)
  • 478
  • (20)
  • 582
  • (18)
  • 464
  • (19)
  • 490
  • (14)
  • 552