प्रेम भावनेवर लिहायला आवडतं. भावनांचा आदर आणि कदर हा माझ्या लिखानाचा मुख्य विषय. सहृदय माणसाच्या भावभावना प्रवाहीत करण्याचा लेखनाचा हा प्रपंच .

  • 1.2k
  • 1.1k
  • 1k
  • 774
  • 978
  • 1.3k
  • 1.8k
  • 4.2k
  • (13)
  • 10.3k
  • 3k