હું તો સાવ સામાન્ય માણસ છું અહી લોકો તો ખાસ જ શોધે છે

ખબર નથી કે જીવનમાં શું ખૂટે છે

પછી વિચાર્યું કે તારો સાથ ખૂટે છેદીકુ ની ડાયરી

આજે લોકો સુંદરતા પૈસા અને કપડા થી જોવે છે

સાચી સુંદરતા તો દિલ અને સ્વભાવ થી હોય છેદીકુ ની ડાયરી

જેનો સ્વભાવ સારો હોય
તેની કિંમત પણ વધુ હોય

દીકુ ની ડાયરી

હાઈકુ- જન્માષ્ઠમી


માત્ર આનંદ
થી ઉજવે જનમ
તારો કાનુડા

તારુ નામ લે
કાનુડા પણ કામ
તો કરે નહિ

ઘર ઘર છે
તારી મુરત પણ
વિચાર નહિ


દીકુ ની ડાયરી

Read More

તરી કાવ્ય- દેશપ્રેમ


હું દેશપ્રેમ પ્રત્યે
ભરું સલામ
સૈનિક ખેડૂત ની


દીકુ ની ડાયરી

તરી કાવ્ય- રક્ષાબંધન


ભાઈ બેનની રક્ષા

કરે હંમેશા

તે જ રક્ષાબંધન


©દિલીપ કુમાર

દોસ્તી- હાઈકુ ૨


દોસ્તી એટલે

સુખ દુઃખ મા સાથ

આપે તે હાથ


© દિલીપ કુમાર "દીકુ"

દોસ્તી - હાઈકુ ૧દોસ્તી કરવી

સહેલી છે નિભાવી

બહુ અઘરી©દિલીપ કુમાર "દીકુ"