હુ જ્યોતિષશાસ્ત્ર માં પીએચ.ડી ધરાવુ છૂ અવાજ પર થી જ્યોતિષ જોવુ છુ કલર થેરાપીસ્ટ છુ તેમજ નિસંતાન મા પણ મારી પીએચ.ડી છે જ્યોતિષની મદદ થી સંતાન પ્રાપ્તિ થાયજ. અંધશ્રદ્દા નો વિરોધી છુ જ્યોતિષશાસ્ત્રમા મારી ૧૫ પીએચ.ડી. છે મારો ફોન નંબર ૯૮૨૫૬૧૭૮૧૫ છે સવારે 10 થી 1. અને સાંજે 5થી 9 વાત થાય જય હાટકેશ

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે 卐 :🔱

ૐ ક્ષીરપુત્રી નમ:

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના દેહ છે આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત જીભ ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ પ્રભાત

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ પ્રભાતના જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏

હે મા ચામુડા વિશ્વ મહામારી થી તમામ ને બચાવજો દોસ્તો ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બોલો પ્રેમથી જય શ્રી ચામુંડા મા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.
શુક્રવારે સવારે મા ચામુંડા ને વિવિધ રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે 卐 :🔱

ૐ શ્રી ગુરુદેવ દત્ત નમ:

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના દેહ છે આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત જીભ ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ પ્રભાત

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ પ્રભાતના જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏

હે મા ચામુડા વિશ્વ મહામારી થી તમામ ને બચાવજો દોસ્તો ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બોલો પ્રેમથી જય શ્રી ચામુંડા મા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.

ગુરૂવારે સવારે મા ચામુંડા ને પીલા રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે 卐 :🔱

ૐ એકદંતાય નમ:

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના દેહ છે આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત જીભ ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ પ્રભાત

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ પ્રભાતના જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏

હે મા ચામુડા વિશ્વ મહામારી થી તમામ ને બચાવજો દોસ્તો ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બોલો પ્રેમથી જય શ્રી ચામુંડા મા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.
બુધવારે સવારે મા ચામુંડા ને લીલા રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.
મંગળવારે સવારે મા ચામુંડા ને લાલ રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.
સોમવારે સવારે મા ચામુંડા ને લાલ રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા

Read More

શું હોય છે હંસ યોગ?, જ્યોતિષ શાસ્ત્રથી જાણીએ કુંડળી પર તેનો પ્રભાવ

પ્રત્યેક મનુષ્યની કુંડળીમાં એવા કેટલાયે યોગ હોય છે જેની અસર જીવન પર ખુબજ સારી પડતી હોય છે તો કેટલાક લોકોની કુંડળી દૂષિત યોગથી બનેલી હોય છે જેનાથી વ્યક્તિને અપાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આપણા માથી કેટલાયે એવા લોકો છે જે આ યોગ અંગે બહુ જાણતા હોતા નથી. આજે આપણે કુંડળીમાં રહેલા અને ખુબજ શુભ ફળ આપતા આવા કેટલાક ગ્રહો અંગે વાત કરીશું. જેનાથી ખુબજ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર હંસ યોગને ખુબજ શુભ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે આનો સંબંધ દેવગુરૂ બ્રહસ્પતિ સાથે હોય છે. આપને જણાવી દઈએ કે જો ગુરૂ પોતાની સ્વરાશિ મીન કે ધનુ અથવા ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં સ્થિત થાય જન્મકુંડળીના કેન્દ્ર સ્થાને હોય તો આવા જાતકની કુંડળીમાં હંસ નામનો યોગ બને છે.

કહેવાય છે કે આ યોગમાં જન્મ લેનાર વ્યક્તિ વધારે બુદ્ધિમાન અને આધ્યાત્મિક હોય છે. પોતાના આ ગુણોને કારણે સમાજમાં તેને ખુબજ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોગ અંગે એવું પણ કહેવાય છે કે આના પ્રભાવ વાળા જાતક ધર્મ કાર્યો સાથે ખુબજ જોડાયેલા રહે છે. આવા જાતક લેકચરર કે પ્રોફેસર બને છે.

જે લોકોની કુંડળીમાં આ યોગ બને છે તે જાતક ખુબજ સુંદર હોય છે. તેમની બુદ્ધિ શક્તિ ખુબજ પ્રચંડ હોય છે. આ કારણે તેમને ક્યારેય ધનની કોઈ કમી રહેતી નથી. આ યોગનો સંબંધ દેવગુરૂ બૃહસ્પતિથી હોય છે આ જ કારણે તેમના પર વિશેષ કૃપા રહે છે. મિત્રોના મામલે આ જાતક ખુબ લકી હોય છે.

આ જાતકના વિચારો ખુબજ સકારાત્મક હોય છે આથી તેમની આસપાસ રહેલા લોકો ખુબજ માન આપે છે. સામાજીક કાર્યોમાં આવા લોકોની વધારે રસ રૂચી હોય છે. આ જ કારણે સમાજમાં તેમને ખુબજ માન મોભો અને સન્માન પ્રાપ્ત થાય છે. આ જાતક અંગે એવું પણ કહેવાય છે કે પોતાની ક્ષમતા અને યોગ્યતાના આધારે ભીડમાં પણ પોતાની અલગ ઓળખ ઉભી કરી શકે છે.

તમારી જાણકારી માટે જણાવીએ કે જે જાતકની કુંડળીમાં બૃહસ્પતિ ગ્રહ લગ્ન કે ચંદ્રમાની પહેલા, ચોથા, સાતમા અને દશમા ઘરમાં કર્ક, ધનુ અથવા મીન રાશિમાં સ્થિત હોય તો કુંડળીમાં હંસ યોગ બને છે. આ સિવાય ગુરૂ કોઈ પણ કુંડળીમાં ચોથા, સાતમા અને દસમા ભાવમાં હોવાની સ્થિતિમાં હંસ યોગ બને છે. જ્યોતિષ વિદ્વાનો અનુસાર દર 12મી કુંડળીમાં આ યોગનું નિર્માણ થાય છે

Read More

કુતરાઓના આ મંદિરોમાં માથું ટેકવવાથી દરેક મનોકામના થાય છે પુરી'

આસ્થાથી જોડાયેલા લોકો હજારો ધાર્મિક સ્થળો પર પોતાનું માથું નમાવે છે અને પોતાના સારા ભવિષ્ય માટે કામના કરે છે. આ બધા જ ધાર્મિક સ્થળો પર તેમના ભગવાનની ઉપસ્થિતિ માનવામાં આવે છે. પણ કેટલાક એવા મંદિરો પણ છે જ્યાં ફક્ત દેવનું નહી પરંતુ કુતરાની પૂજા થાય છે. આ મંદિરોમાં કુરતાની સમાધિ કે પછી કબ્ર બનેલી છે અને ભક્તો અહીં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પૂજા કરે છે. આવો જાણીએ એવી કેટલીક જગ્યાઓ વિશે જ્યાં કુતરાના મંદિરો આવેલા છે.

100 વર્ષ જૂનું છે કુતરાનું આ મંદિર

બુલંદશહેરથી 15 કિલોમીટરના અંતરે સિકંદરાબાદમાં લગભગ 100 વર્ષ જૂનું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં કુતરાના કબ્રની પૂજા કરવામાં આવે છે. હોળી અને દીવાળી પર અહીં મેળો પણ યોજાય છે. એવી માન્યતા છે કે, અહીં માંગવામાં આવેલી માનતાઓ પૂરી થાય છે, જેના કારણે અહીં ભક્તો મોટી સંખ્યામાં આવે છે.

ચિપિયાના ગામના ભૈરવ મંદિરમાં કુતરાની સમાધિ

ગાજિયાબાદ પાસે સ્થિત ચિપિયાના ગામમાં ભૈરવ બાબાનું મંદિર આવેલું છે. અહીં બનેલી કુતરાની સમાધિ લોકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. અહી એવી માન્યતા છે કે, અહીં બનેલી હોજમાં સ્નાન કરવાથી, જો કુતરું કરડ્યું હોય તો તેની અસર સમાપ્ત થઈ જાય છે. આ મંદિરમાં લખ્ખા બંજારાના કુતરાનું મંદિર છે.

કુતરામાં હોય છે ઘણી ક્ષમતા

કર્ણાટકના રામનગર જિલ્લામાં ચિન્નપટના ગામમાં કુતરાનું મંદિર બનેલું છે. સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે, કુતરામાં પોતાના માલિકની વિપત્તિઓને પચાવી પાડવાની પ્રાકૃતિક શક્તિ હોય છે. તે કોઈ પણ મુસીબતને પહેલાથી ઓળખી લે છે.

ઝાંસીમાં આવેલું છે કુતરીનું મંદિર

ઝાંસીમાં કુતરીનું એક મંદિર આવેલું છે. આ મંદિરમાં લોકો ફૂળ, પ્રસાદ ચઢાવે છે તેમજ દીવા સળગાવે છે. ઝાંસીમાં કકવારા અને રેવાન ગામ વચ્ચે આવેલા આ મંદિરને ડૉગેસની દેવી માનીને પૂજા કરવામાં આવે છે.
કુકુરદેવ મંદિર છત્તીસગઢ

છત્તીસગઢના દુર્ગ જિલ્લાના ખપરી ગામમાં કુકુરદેવ નામનું એક પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. એવી માન્યતા છે કે, આ મંદિરના દર્શન કરવાથી કુતરા કરડવાનો ભય દૂર થાય છે તેમજ કુતરાખાસીની બીમારી દૂર થાય છે. અહેવાલો પ્રમાણે આ મંદિરનું નિર્માણ ફણી નાગવંશી શાસકો દ્વારા 14મી થી 15મી સદીના વચ્ચે કરાવવામાં આવ્યો હતો.

Read More