હું જાગૃતિ તન્ના, કોઈ નિપુણ લેખિકા તો નથી પણ મન માં આવતા વિચારો ને કાગળ પર ઉતારી તમારા બધા સમક્ષ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું અને આમ કરવાથી મન ને એક અલગ જ પ્રકારની શાંતિ અને ખુશી મળે છે. મારી રચનાઓ વાંચવા બદલ બધાનો આભાર...

#આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ