હું તળાજાની દિકરી છું.હાલ અમદાવાદ રહું. હું ગૃહીણી છું.મને બાળપણથી કવિતા લખવાનો શોખ છે.કોલેજકાળમાં,મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડપર મુકાતી હતી.

#✍ કવિતા #✒️ કવિની કલમ #😭😭 હું અને દર્દ
#📜 મારી પ્રિય કવિતા #👌જીવન
https://b.sharechat.com/aWlYUHVpXab?referrer=otherShare

ShareChat - Best and Only Indian Social Network - Download Now https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT

Read More

#👌 પ્રેરણાદાયક સ્ટેટ્સ #😭😭 હું અને દર્દ
#👌જીવન #✍️ જીવન કોટ્સ #😈 એટિટ્યુડ સ્ટેટ્સ
https://b.sharechat.com/5UX7SA3nSab?referrer=otherShare

ShareChat - Best and Only Indian Social Network - Download Now https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT

Read More

#😭😭 હું અને દર્દ
#👌જીવન
https://b.sharechat.com/Lxo90smtOab?referrer=otherShare #👌જીવન #✍️ જીવન કોટ્સ #😭😭 હું અને દર્દ
#😇 તારી યાદો #💘 પ્રેમ 💘

ShareChat - Best and Only Indian Social Network - Download Now https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT "> https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT
https://b.sharechat.com/0woZZg4tOab?referrer=otherShare

ShareChat - Best and Only Indian Social Network - Download Now https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT "> https://b.sharechat.com/qb3rvzIfBT

Read More