લાગણી દિલ ની હોઠ પર આવે છે ને હાથ ક્લમ પકડી તેને આકાર આપે છે

થોડી જાણી, ને થોડી માણી,,
દોરી જીંદગીની મેં ખુબ તાણી,,

હાથે ટીંગાડિયા અણગમા જુમ્મર,,
ને ગમતી કડલીઓ કરી ધૂળધાણી...!!!

Read More