9909997254...

Very beautiful melody with great voice of mohd. Rafi Sahab ....

https://youtu.be/zAiWiE8ykbg

કયા કહેંગે ...

ચમત્કાર યા સંયોગ .

બસ ઈસી વજહ સે હમકો દુનિયા આજતક માનતી હે.

सभी मित्रों से निवेदन है ये पोस्ट हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे मैकाले निर्मित शिक्षा की गुलामी व्यवस्था बहुत अच्छी और सुदृढ़ लगती है।

कई लोगो का प्रश्न था कि गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था तो आज बता रहा हूँ यह जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है।

1.धातु कर्म अग्नि विद्या ( Metallurgy )
2.वायु विद्या ( Flight )
3.जल विद्या ( Navigation )
4.अंतरिक्ष विद्या ( Space science )
5.पृथ्वी विद्या ( Environment )
6.सूर्य विद्या ( Solar study )
7.चन्द्र व लोक विद्या ( Lunar study )
8.मेघ विद्या ( Weather forecast )
9.पदार्थ विद्युत विद्या ( Battery )
10.सौर ऊर्जा विद्या ( Solar energy )
11.दिन रात्रि विद्या ( Day - night studies )
12.सृष्टि विद्या ( Space research )
13.खगोल विद्या ( Astronomy)
14.भूगोल विद्या (Geography )
15.काल विद्या ( Time )
16.भूगर्भ विद्या (Geology and mining )
17.रत्न व धातु विद्या ( Gems and metals )
18.आकर्षण विद्या ( Gravity )
19.प्रकाश विद्या ( Solar energy )
20.तार विद्या ( Communication )
21.विमान विद्या ( Plane )
22.जलयान विद्या ( Water vessels )
23.अग्नेय अस्त्र विद्या ( Arms and amunition )
24.जीव जंतु विज्ञान विद्या ( Zoology botany )
25.यज्ञ विद्या ( Material Sc)

वैदिक विज्ञान
Vedic Science

1.वाणिज्य ( Commerce )
2.कृषि (Agriculture )
3.पशुपालन ( Animal husbandry )
4.पक्षिपालन ( Bird keeping )
5.पशु प्रशिक्षण ( Animal training )
6.यान यन्त्रकार ( Mechanics)
7.रथकार ( Vehicle designing )
8.रतन्कार ( Gems )
9.सुवर्णकार ( Jewellery Designing )
10.वस्त्रकार ( Textile)
11.कुम्भकार ( Pottery)
12.लोहकार ( Metallergy )
13.तक्षक ( Guarding )
14.रंगसाज ( Dying )
15.आयुर्वेद ( Ayurveda )
16.रज्जुकर ( Logistics )
17.वास्तुकार ( Architect)
18.पाकविद्या ( Cooking )
19.सारथ्य ( Driving )
20.नदी प्रबन्धक ( Water management )
21.सुचिकार ( Data entry )
22.गोशाला प्रबन्धक ( Animal husbandry )
23.उद्यान पाल ( Horticulture )
24.वन पाल ( Horticulture )
25.नापित ( Paramedical )

इस प्रकार की विद्या गुरुकुल में दी जाती थीं।

अंग्रेज पिशाचो को पता था कि जब तक हमारे पास ये सबकुछ है वो हमें गुलाम नही बना पाएंगे इसलिए उन्होंने गुरुकुल खत्म करने शुरू किए।

मैकाले के सुझाव से ही विलियम बेंटिक ने गुरुकुलों को खत्म करना शुरू किया था इसके बाद समय के साथ गुरुकुल लुप्त होते गए और यह विद्या भी लुप्त होती चली गई।

But with time the Gurukulas disappeared and with them these teachings also disappeared.

वैदिक विज्ञान और शिक्षा के लिए गुरुकुल की पुनः स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है।
गुरुकुल दुनिया की पहली शिक्षा की प्रणाली है।

Re-establishment of Gurukuls is very important for Vedic science and education.
Gurukula is the world's first system of education.

सत्य सनातन धर्म 💐
⚔️🦁🚩

Read More

It was widely assumed that Krishna used his Sudarsana Chakra to block sunrays for a while and created an illusion of sunset.
Even a large bodied Moon is not able to create total solar eclipse everytime it intercepts sunrays path towards earth.
How can a chakra, that fits into a man’s hand block sunrays ?
Later it was assumed to be a solar eclipse for few minutes which made sun disappear and comeback.
Since 2 million years ancient Indians were following Surya Siddhantha and how can elder and learned warriors like Bhishma, Dronacharya miss the panchang mentioning solar eclipse during war time ?

Due to the heat in atmosphere and from firearms used in war, ground was heated. So, the atmospheric layer near the land got rarefied to a great extent and worked as a mirror to reflect the light rays. Upper layers of air were not so heated.
The atmosphere works like a prism and refracts the sunlight. However, when the rays come to the heated ground, they reflect. As its effect, the upper object appears at lower level.

Mirages are seen due to this phenomenon. In the same way at the time of the sunset, the Sun first appeared at a lower level, it set down under the horizon.
Then sunrays coming up from below the horizon, got refracted in the atmosphere and came from above downwards. As the rays entered the eyes from above, the Sun was seen above the horizon.

This second sun also set after a few minutes, because the real Sun went much down the horizon, so that its rays could not be refracted by the atmosphere to bring them on the ground.
Krishna had noticed this phenomenon of double sunset for 13 days because he was a shrewd observer. He later used this natural phenomenon to kill Jayadratha and save Arjuna.
This photo was taken in China during 2004 showing two sunsets on same evening.

Read More

સુર્ય - સાધના .

જે યોગી હાથમાંથી ચમત્કારીક રીતે કોઈ પણ વસ્તુ નું નિર્માણ કરી શકે છે એની પાછળ નું અદ્ભુત વિજ્ઞાન છે .
સુર્ય ના તમામ કિરણો નો ઉપયોગ છે, યોગી પોતાની યોગશક્તિ દ્વારા જુદા-જુદા કિરણો નો માપસર ઉપયોગ કરી કોઈ પણ વસ્તુ નું નિર્માણ કરી શકે છે.
માત્ર સુર્ય-કિરણો ને એકીટશે જોવાથી જ આપણી ભુખ ને કંટ્રોલ કરી શકાય છે અને આંખની દુર સુધી જોવાની દ્રષ્ટિ પણ વિકસાવી શકાય છે.

Read More

First boomerang in the world with more than 18 spikes...
Sudarshan - means sacred vision .
An anti-gravity mechanism.

રાહ મેં ઉનસે મુલાકાત હો ગઈ...
જીસ સે ડરતે થે વોહી બાત હો ગઈ..

મિલાઓ ના યુ નિગાહ હમસે...
હો જાયે ના ગુનાહ હમ સે.