જે લખું એ દિલ થી લખું છું

मेरे हाथों की लकीरों को पढ़ना कभी तुम गौर से...
एक तेरे नाम के बाद सब थम गया कहीं...!!

epost thumb

હું તો હું જ છું.

**ક્યાંરે પણ કોઈ સાથે પ્રેમ કરો ને તો એને મંડપ સુધી લઈ જવાની ક્ષમતા હોય તો જ કરજો...**

બાકી કોઈ ની સાથે ટાઈમે પાસ કે કોઈ ની લાગણી દુભાય ને એવું કયારે ન કરતા..**💖💖

Read More

🙏HAR HAR MAHADEV 🙏

epost thumb