નિષ્ઠુર હ્દયની કોમળ કવિતા

j

જીવનની તમામ
પરીક્ષા આપવામાં
સફળતા મળી
આ મિત્રતાના પ્રશ્નો
ના જવાબમાં જુઠ્ઠા દેખાવડા કરતાન
જ નફાવ્યા ને પરીણામ
શૂન્યમાં .

Read More

jigna

hi

j

j

j

j

j

j