સંબંધો માં ક્યાં એહસાસ હોય છે,એહસાસ તો લાગણીઓ ને હોય છે.

તમે પોતે બહાર થી લગાડેલી પોતાની આંતરિક આગ ને ઘર સુધી કદી ના આવવા દો.

-Jina