jignesh prajapatijignesh prajapatijignesh prajapatijignesh prajapatijignesh prajapatijignesh prajapati

ચોરી કરવા માટે ભણવું જરૂરી છે, આ ડફોળો ATM મશીન ને બદલે પાસબુક પ્રિન્ટર મશીન ઉપાડી લાવ્યા. 😂😂😂

Must watch

હસવું તો મારા વ્યક્તિત્વ
નો હિસ્સો છે દોસ્ત,
તમે મને ખુશ સમજી ને
દુઆ માં ભૂલી ન જતા

good morning

#right #yesDo what is right not what is easy