હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૫૦)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19895733/call-center-50

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૯)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19895590/call-center-49

એકબીજા સાથે પ્રેમ થવો એ સામાન્ય વાત છે,પણ એકબીજાના હંમેશા બની સાથે રહેવું એ "તપ" કરતા પણ ઘણું મૂલ્ય છે.

-kalpesh diyora

Read More

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૮)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19895293/call-center-48

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૭)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19895156/call-center-47

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૬)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19895008/call-center-46

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૫)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19894737/call-center-45

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૪)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19894586/call-center-44

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૩)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19894385/call-center-43

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૪૨)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19894117/call-center-42