શરીર અને આત્મા જૂદા છે એનું ભાન લાવે તેને સ્વાધ્યાય કહેવાય.
kanazariya Mehul

अपना कर्म ही अपना जीवन है।
#કર્મ

⚡name is not all but function✨ is important🏆
#કર્મ

इंसान अपने कर्मो से बंधा हुआ है, और इसीलिए वो हर उस दुख़ को सहता है जो उसके जीवन में आते है, संन्यासी और सांसारिक जीवन में यही फर्क है ।
#કર્મ

Read More

ज़माना बदल गया है यहा पे , तभी तो
जीस स्कूलों में मोबाईल खोलना मना था वहीं स्कूल अब मोबाईल में खुल रही है!
:-Kanazariya Mehul

Read More

આ કોરોના એ આપણને માણસ છિએ એ યાદ અપાવી નહીંતર આપણે ક્યાં કોઇની પડી છે.
#nature Love
#ઠઠ્ઠો