પ્રેમ એટલે સંવેદનાનું ઝરણું, લાગણી, સ્નેહ, દયાભાવ, આદર, સત્કાર, માન સન્માન....

Share to all.... Must lisan... 🙏🙏🙏🙏

epost thumb

Share જરૂર कीजिएगा..

epost thumb