×

જીંદગી મેઘ ધનુષ ના સાત રંગો જેવી છે, એક એક ક્ષણ મન ભરી જીવી લેવી છે.......મારી કવિતા ઓ મારો ધબકાર છે...હું એ પુસ્તક છું જેની આંખો બોલ છે...

💖હિર

💖હિર

થોડું હસવાનું ને થોડું સ્વમાન બચાવી શકી છું,
બીજું બધું તો ઠીક,
થોડી ઓળખ બચાવી શકી છું,
થોડી આશાઓ થોડી હિંમત,
થોડી મીઠી યાદો ને ખુશીની પળો,
જીવવા માટેનો આટલો જ સહારો,
બચાવી શકી છું!!!

💖હિર

Read More

💖હિર

💖હિર

💖હિર

💖હિર

💖હિર