જીંદગી મેઘ ધનુષ ના સાત રંગો જેવી છે, એક એક ક્ષણ મન ભરી જીવી લેવી છે.......મારી કવિતા ઓ મારો ધબકાર છે...હું એ પુસ્તક છું જેની આંખો બોલ છે...એવી પુસ્તક છું જે વંચાય તો જાય છે, પણ કેટલાક ના સમજ માં નથી આવતી...મારું લખાણ મારું અંગત ઘરેણું છે...મારા લખાણ ની કોપી ના કરવી.

પાનખર માં પણ મારે તો વસંત પૂરબહાર છે,
મારા ટેરવાઓ પર તારા સ્પશૅ નો અહેસાસ છે.

"હિર"

The affirmative attitude is a thing that makes a difference in our life.


©"હિર"

કોઈ પણ હકીકત જે આપણી સામે છે તે એટલું મહત્વનું નથી જેટલું તેના પ્રત્યેનું આપણું વલણ છે, કારણ તે આપણી સફળતા કે નિષ્ફળતા નક્કી કરે છે!!!

"હિર"

~ HEER THE OPEN BOOK

Read More

https://youtu.be/zY1g2VbEeWc

if you like than share....

my poem in my voice....

Love is the law of life..

Heer the open book