મારી તારી નથી અને તારી મારી નથી, "સ્વતંત્રતા" તારી તારી છે અને મારી મારી છે.

"मेरा भारत महान"
"proud to be an Indian"

यह सारे quotation हमें तभी प्यारे लगते हैं जब हम बॉलीवुड के मूवी देखते हैं, पर असल में ऐसा है क्या???

ऐसे सब सूत्र मन में से चले जाते हैं कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान जब किसी लड़की चीखती चिल्लाती है और कानून कुछ नहीं कर पाता।

मेरा भारत महान तब बनेगा जिस दिन से भारत में रेप होना बंद हो जाएगा।
जब लड़की या खुलेआम सड़क पर चल सकेगी।
जब देश की किसी भी बेटी को डर नहीं रहेगा कि मैं अकेली जा रही हूं।
जब देश की बेटी को बार-बार अपने कपड़े नहीं संभाला पड़ेंगे।
जब देश के हर लड़के को एक खोफ रहेगा कि अगर किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखेंगे तो कानून कुछ भी कर सकता है।
जब देश की किसी भी लड़की को नाइट ड्यूटी का डर नहीं रहेगा।

कहां चली जाती है मोदी जी की "मन की बात"
जब आती है एक लड़की के रेप की बात?

Read More

कब तक चलेगा ????

बिन तुम हम कहां ???

RIP to the girl (Manisha) who raped in uttar Pradesh recently. The monsters have broken her spinal cord and cut her tongue. No word to say...

In this kind of situation the person can't take decision that one have to be cry, to be angry or to be pity of nation.

सुनो द्रोपदी ! शस्त्र उठा लो अब ना गोविंद आएगे।

Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.

~ Khalil Gibran

Read More