મારી તારી નથી અને તારી મારી નથી, "સ્વતંત્રતા" તારી તારી છે અને મારી મારી છે.

  • 506
  • (11)
  • 736
  • 758
  • (13)
  • 668
  • (11)
  • 682