શ્યામલી નો કાનૂડો.

કેટલો અજાણ તારા શહેર માં હું,
ભટકું જ્યાં પણ, ત્યાં મળે મને તું..
❣️❤️❣️❤️😍🥰😍❣️❤️❣️❤️

તારી આંખો ને ગઝલ કહું,
તારી પાંપણ ને ગઝલ કહું,
તારા કાજળ ને ગઝલ કહું,
તારા કામણ ને ગઝલ કહું,

તારા ગાલ ને ગઝલ કહું,
તારા હોઠ ને ગઝલ કહું,
તારી લાલી ને ગઝલ કહું,

તારા નાક ને ગઝલ કહું,
તારી નથ ને ગઝલ કહું,

તારા કાન ને ગઝલ કહું,
તારા ઝુમર ને ગઝલ કહું,

તારા હાથ ને ગઝલ કહું,
તારા સ્પર્શ ને ગઝલ કહું,

તારી કલાઈ ને ગઝલ કહું,
તારી ચૂડી ને ગઝલ કહું,

તારા પગ ને ગઝલ કહું,
તારી પાયલ ને ગઝલ કહું,

તારી વાત ને ગઝલ કહું,
તારી મુલાકાત ને ગઝલ કહું,

હું તને ગઝલ કહું,
હું મને ગઝલ કહું..

Read More

खुद की खुशी खुद का ग़म,
खुद के जानू बाबू , खुद के सनम,
हा भाई हा ..! सिंगल है हम..!

😆😆

हर किसी से इजहार - ए - इश्क़ करे
ऐसे तो आवारा नहीं हम,

હજી તો કેટલો તું પડીશ નીચો..?
શરીરની ભૂખ કાજ
પ્રેમ થી બાથ ભરી તેતો..!

કોઈથી મારી મુલાકાત કૈક એવી થઈ,
જીવનમાં મારા એક શરૂઆત નવી થઈ,

હું હતો સાવ મુંગો એ પણ સાવ સ્તબ્ધ થઈ,
ઘડીભર ની આ મુલાકાત માં વાત કૈક તો નવી થઈ..!

❤️❣️🌼❤️❣️

Read More

કોઈથી મારી મુલાકાત કૈક એવી થઈ,
જીવનમાં મારા એક શરૂઆત નવી થઈ,

હું હતો સાવ મુંગો એ પણ સાવ સ્તબ્ધ થઈ,
ઘડીભર ની આ મુલાકાત માં વાત કૈક તો નવી થઈ..!

❤️❣️🌼❤️❣️

Read More

હું એને સાચે જ ખૂબ ચાહું છું,
પણ હવે હું તેને આ રજૂઆત કરી નથી શકતો..!
મોત નો બહુ જ ડર છે મને,
પણ હવે હું તેના વિના જીવી નથી શકતો...!

Read More

I really love her..!

But I can't say it again..!

આંખ આ દરિયો ખારો ખારો
પાંપણ મારી કિનારો..!

જો કોઈ વાતમાં છલકાય આંખ તો
એને પાંપણ નો સહારો..!