હું ખોવાયો તારી યાદ માં

હુ અનેં મારી યાદ

પિયુ તારી યાદ માં

શુભ દિવશ