તુજ, તારું યંત્ર થઈ જા, ધ્યાન થઈ જા, મંત્ર થઈ જા.. અન્ય નો આધાર છોડી, સર્વ તંત્ર સ્વતંત્ર થઈ જા....

    No Novels Available

    No Novels Available