દિલની વાત મા દિલગીરી ન હોય.

मैं नहीं मानती प्रेम को आग का दरिया, मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में सबसे सरलता से कुछ किया तो वह था प्रेम, कितना सरल है उससे प्रेम हो जाना।

Read More

फल को जन्म देने के लिए फूल मर जाता है,
ऐसा होता है प्रेम।

-Krishna Timbadiya

when you fall, you get up again. falling is the part of the journey, falling is necessary. falling is not a problem. getting up again is a solution.

-Krishna Timbadiya

vision of a new world

my idea of a commune is, living in small groups, which gives you enough space and yet living in a close, loving relationship. your children are taken care of by the commune, your needs are taken care of by the commune, your medical care is taken care of by the commune. The commune becomes an authentic family without any diseases that families have created in the past. It is a loose family and a constant movement.

Read More

There is a price to pay for following your heart. But that's part of the process. You might lose old habits, comfort, belief system, material things, your ego, the approval of others and sometimes even friends. Do it anyhow.

Move the way Love makes you Move

Rumi's statement, " move within, but don't move the way fear make you move" - it is so beautiful. Don't move the way fear makes you move. move the way Love makes you move. move the way joy makes you move. - not out of fear because all so-called religion are based on fear. Their God is nothing but fear, and there heaven and hell are nothing but projection of fear and greed. Rumi's statement are very revolutionary : Do not move because of fear ... you can fear everybody, but don't fear God because God can only be approach through love. God is no a person but the universal heartbeat. if you can sing with love, dance with love and ordinary activity like Whirling out of love... joy and celebration are enough to reach the innermost sanctum of being and existence.

Read More

अकेलेपन का मज़ा अलग है
मैंने खुद को पा लिया तेरी राह देखते-देखते

સુરજ ઊગતા કરેલો નિર્ણય, આથમતા સુરજના અંધારામાં વિલીન થઈ જાય છે. દિવસ રાતમાં ફેરવાઈ જાય છે, અને રાત દિવસમાં. હવે, આ કામ કાલે કરીશ અને એ કાલ ક્યારેય આવતી નથી. કદાચ, આ બાબતે લોકો સફળતા મેળવી નથી શકતા.

Read More

ક્યારેય તમને એવું ફીલ થાય છે, કે બઘુ જ ખત્મ થઈ ગયું છે. જીવવા માટે કોઈ મકસદ નથી?

આવું કેમ થતું હશે.

It is feels right, go for it . it is feels wrong, let it go. your wild, unpredictable heart knows what your soul needs - trust it. Don't miss out on a life full of passion and purpose because you're waiting for your mind to catch up with your heart.