•આસ્થા અને ઈશ્વર. •વાતો સત્યની,આપણી સંસ્કૃતિ,આપણો વારસો,રિત-રીવાજો. •આધુનીક યુગમાં શિક્ષણનો યોગ્ય ઉપયોગ.

સમાચાર

-KRISHNAKUMARSINHJI GOHIL