મેડીકલ પ્રોફેશન માં છું... પણ સાહિત્ય પ્રત્યે ની રૂચી હોવાથી વાંચન નો શોખીન છું.... લેખક કે કવિ નથી પણ થોડું ઘણું લખું છું એ આપની સમક્ષ રજુ કરું છું.

.

જિંદગી પણ એક ચ્હા ના પ્યાલા જેવીજ છે.
બહુ મીઠી કે બહુ કડક હશે તો મજા નહિ આવે.


#krunalmevada

ઝીંદગી ના દરેક મુકામે તારો સાથ હોય..
તારા હાથ મારો હાથ હોય..
તો
દરેક વર્ષ મારા માટે મુબારકબાદ છે.

Happy
New
Year

જીંદગી ને જાણવા કરતા માણવા નું વધું રાખો, કારણ કે...
જયારે જાણી લેશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે માણવા નો સમય તો જાણવા માં નીકળી ગયો..

Read More

.