હું એક ગૃહિણી,બીઝનેસ વિમેન અને ગાયક છું , સંગીત સાથે સાથે હમણાં થોડા સમય થી હું લખવા માટે પ્રેરાઈ છું જે હું તમારી સમક્ષ માતૃભારતી દ્વારા લખી રહી છું . મને પ્રોત્સાહીત કરવા બદલ હું સૌની ખ ખૂબ આભારી છું . મારી ચેનલ youtube #krupathakkar સાંભળો, લાઈક કરો અને શેર કરો ... આશા રાખું છું કે સૌને મારો આ પ્રયાસ ગમે....

Never Blame anyone in your Life...
Good people give you Happiness...
Bad people give you Experience...
Worst people give you a Lession...
& Best people give you Memories...

If we open a quarrel between past and present , we shall find that we have lost the future.....

જીવન માં પાછળ જુઓ.. અનુભવ મળશે..
જીવન માં આગળ જુઓ.. આશા મળશે..
આજુ બાજુ જુઓ.. સત્ય મળશે…
પોતાની અંદર જુઓ… પરમાત્મા અને આત્મવિશ્વાસ મળશે …
#KrupaThakkar

Read More

Never think you are nothing. . . Never think you are everything. . . But think that you are something…. Then you can achieve anything…. Have faith & move ahead to achieve your GOALS.

Happy New year
May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you all a year fully loaded with happiness in 2021

HELP is a very expensive gift, So don’t expect it from everyone, Because very few people are “Rich by Heart” Rest only Talk.

Devi Mantra...
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः.. Please follow below link sung by Me...👇

https://youtu.be/AUBsEcYrIbo

Read More

A Morning is a wonderful blessing either cloudy or sunny. It stands for hope, giving us another start of what we call Life....

it is time to share,
to live in peace,
and value life
it is time to enjoy
to live deeply
and smile much more.....