【રાજા】

તને એવું છે કે તું રમી ગય આ દિલ સાથે..
આતો સાવજ નું દીલ છે ગાંડી તારા જેવી તો આવે ને જાય.

MR.【◆રાજા◆】

miss u