સાહિત્યનો જીવ છૂં અને સાહિત્યમાં હું જીવું છું, ફાટેલી તૂટેલી લાગણીઓને કલમના દોરાથી સીવું છું. સિહોર તાલુકાનું ઢુંઢસર ગામ કરણસિંહ ચૌહાણ છે નામ.શાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી કોલેજ,ભાવનગર ખાતે કરુ છું કામ, સૌ સાહિત્ય રસિકોને મારા હદયપુર્વકના પ્રણામ.

હું કવિતા લખતો નથી કવિતા મને લખે છે.

-karansinh chauhan

અમે મનમાં વિચાર કરીએ ને તમારો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે, મારા મનનો વિચાર તમારા મુખેથી સાકાર થઈ જાય છે, તમારા અને અમારા સંબંધનો એકાકાર થઈ જાય છે, ખોટો નથી સંબંધ બસ એ પુરવાર થઇ જાય છે

-karansinh chauhan

Read More

મોટા ભાગના માણસ અેક ગ્રહને પકડી રાખે છે તે છે પૂર્વાગ્રહ અને અેક ગ્રહને છોડી નથી શકતા તે છે હઠાગ્રહ.

-karansinh chauhan

Read More

ઉપયોગી માણસોનો જ ઉપયોગ થાય છે.

-karansinh chauhan

કર ગયે ઘરતી કો લાલ,
થે વો સચ્ચે ધરતી કે બાલ,
હસકર જો ચૂલી ચઢ ગયે,
જલા ગયે ક્રાંતિ કી મશાલ.

-karansinh chauhan

આતુરતાથી રાહ જુઅે છે મનડું અમારું,
હૈયાના દ્વારમાં થશે કદી આગમન તમારું.
#તમારું

નથી ખબર કે કઈ વાતના શિકાર થઈ ગયા,
કોઈનો ગુનામાં પોતે જ ગુનેહગાર થઈ ગયા
#શિકાર

આંખો સામેથી દ્રશ્ય અેવું પસાર થ્ઈ ગયું,
ક્ષણભરમાં જ યાદોના અે ઢગલા દ્ઈ ગયું.
#દ્રશ્ય

સ્વનું અભિમાન રાખીને બનો દુષ્ટ તમે,
કાં કોઈનું સન્માન રાખીને બનો પુષ્ટ તમે.
#દુષ્ટ

નથી છાનીમાની મારી આ જિંદગાની,અરીસા જેવું ચરિત્ર,શોર્યભરી જવાની.દિલમાં રાખું દયાને,હાથમાં છે ભવાની,છે આટલી મારી કથા,આટલી જ કહાની.

Read More