અલ્પપ્રેમી

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ.....

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ.....

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ....

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ......

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ.....

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ......

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ......

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ.....

અલ્પ પ્રેમી ની યાદ માં એક પાગલ હું પણ......