અલ્પપ્રેમી

અધૂરો છે મારો પ્રેમ તારા નામ વિના
જેમ અધૂરો છે "હિમા "લય બરફ વિના

પ્રેમ હોય તો દિલ માં રાખ જો

Lalit

તમે કેમ છો ભુલી ગયા મને લાગેછે

Lalit