લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે.

ઘરમા રહીને કંટાળો આવશે તો ચાલશે,
પણ વગરકામનું બહાર જઈને કોરોના આવે એ ના ચાલે.
be happy
stay positive,

તકલીફો હંમેશા,
એક નવો માર્ગ બતાવવા આવે છે.
_ અજ્ઞાત

સત્યને ના મળ્યા પુરાવાઓ
જૂઠે સાબિત કર્યું " હું સાચું છું "

#cp

સળગાવ્યાં લાકડાં ઘણાં,
પણ ક્રોધ, લોભ, મોહ ને માયા ન બાળ્યા તો હોળી શું કામની ?.

રંગે રંગાયા ઘણાં,
પણ હૃદયે કોરાં ધક્કાર જ રહ્યાં તો ધુળેટી શું કામની ?.

#cp

Read More

मैं गुलाल इस शहर
की हवा में उड़ाऊंगा
तुम्हारे गालों तक ना पहुंचे
तो कहना...

Special_social_distance_msg_for_holi
#fwd

મળવાનો મોહ બરકરાર રહે,
પ્રતીક્ષા પણ એટલી જ હોવી જોઈએ...

Failure is the fuel of the champion

(read somewhere)

મળવાનો મોહ બરકરાર રહે,
પ્રતીક્ષા પણ એટલી જ હોવી જોઈએ...

जंजीर नहीं कटती तो अपने पांव को काट लो...
लंगड़ाकर चलो...... मगर आजादी से चलो......

#cp

अधर्म में भी कही धर्म था जब ।
कौरवों के साथ खड़ा कर्ण था ।।

#loyalty
#friendship