મોતી ની એ ખોજ માં છીપ ભૂતકાળ ના ખોલું છું મોતી આવે આંખો માં ભરાઈ ત્યારે તેને શબ્દો ની માળા માં ફેરવું છું...... હા, આંખો માંથી વહેવા જતા એ મોતી ને મોતી કવિતા નું બનાવવા પ્રયત્ન કરું છું....