જિંદગી જ મોટી શીખ છે , સૌથી મોટી ગુરુ એ પોતે જ છે . ચાલો એને પણ હલાવી જઈએ કે આવી તો મને જીવનાર કોઈ ન હતું.

  • (25)
  • 267
  • (14)
  • 237
  • (14)
  • 307
  • (17)
  • 594
  • (22)
  • 610
  • (21)
  • 459
  • (16)
  • 445
  • (24)
  • 413
  • (30)
  • 536
  • (37)
  • 975