મારા બાઇટૅસ≈ મન +લાગળીઓ+શબ્દ+લખાણ. . . . . . . ‌ ખૂબી અને ખામી બંને હોય છે લોકોમાં તમે શું શોધ્યું એ મહત્વનું છે .

जो लग चुकी है गिरह दिल में खुल नहीं सकती
तू लाख मिलता रहे हमसे दोस्तों की तरह

ક્યારેક
કેટલાક લોકોને જોઇને કેમ....છો...?
ને બદલે
છોજ..કેમ.!
પુછવાનું મન થઇ જાય છે...

તમારી સ્મિતની અસર મારા સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે...
અને લોકો પુછે છે . . . .
દવા નુ નામ શું છે. . . .

કહું છું સાંભળ ને. .
જરૂરી નથી દરેક વખતે શબ્દો ની
ક્યારેક એવું થવું જોઈએ ...
હુ વિચારુ . . . . . . તમે સમજી જાવ . . . .

Read More

છેલ્લીવાર સફાઇ આપું છું...
હું એ નથી કે જે દેખાવ છું....

યાદો જ સાથે રહેતી હોય છે..
બાકી
માણસ‌ તો સાથે હોવા છતાં સાથે નથી હોતા.

copy paste

teafan