જે કંઈ પણ લખું છું...એ બધા મારા અનુભવ હોય એ જરૂરી નથી....અન્ય નો પ્રેમ,લાગણી, ખોટ, દુઃખ ,ખુશી ,વિરહ, નફરત....ને હું કાગળ પર મારી રીતે અંકિત કરતી હાઉ એવું પણ હોય...(મારા વિચારો ફક્ત મારી ખુશી સુધી ક્ષિમિત નથી)