×

येथे कोणीही नाही. मी तुझ्या हातात एकटे भटकत आहे